1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine (broj 150/08,71/10,139/10,,22/11,84/11,12/12,35/12,70/12,144/12,82/13
2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj 80/13)
3. Zakon o zaštiti prava pacijenata ( Narodne novine broj 169/04,37/08)
4. Zakon o lječništvu ( Narodne novine broj 121/03,117/08)
5. Zakon o dentalnoj medicini ( Narodne novine broj 121/03,117/08,120/09)
6. Zakon o sestrinstvu ( Narodne novine broj 121/03,117/08,57/11)
7. Zakon o djelatnostima u zdravstvu ( Narodne novine broj 87/09)
8. Zakon o medicinskim proizvodima ( Narodne novine broj 76/13)
9. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( Narodne novine broj 111/97,27/98,128/99,79/02)
10. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ( Narodne novine broj 124/11)